Telc B1/B2 z języka polskiego

Powrót

Certyfikat telc „Język polski B1-B2” otrzymał państwową rekomendację i znalazł się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2023r. w sprawie wykazu poświadczeń znajomości języka polskiego potwierdzających znajomość tego języka wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej Jest to już czwarty dokument wagi Państwowej, a teraz także europejskiej uznający kwalifikacje znajomości języka obcego, a w tym wypadku j.polskiego jako języka obcego na podstawie certyfikatu telc. Certyfikaty telc z pięciu języków znalazły się w poprzednich Ustawach o służbie cywilnej, łącznie z ostatnią z dnia 21 listopada 2008r. (Dziennik Ustaw nr 227) rozszerzającą liczbę języków oraz kolejnych ROZPORZĄDZENIACH PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej m.in. z dnia 24 stycznia 2007r., 28 maja 2008r. oraz obecnie obowiązującym projekcie tego rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2009r.(DzU Nr 218 poz.1695). Dodatkowo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 26.09.2016r. (Dz.U. 2016 poz. 1586) egzaminy telc są uznawalne przy prowadzeniu czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz nadaniu tytułu profesora. Od 01.września 2017r. certyfikaty telc też mogą stanowić potwierdzenie kwalifikacji nauczycieli na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dn.01.08.2017r. (Dz.U.2017 poz.1575)